Samantha Thavasa UNDER25 & No.7
Shinjyuku Odakyu HALC

Tokyo

2013