manrakuan building renovation
minato-ku

Tokyo

2017